1. Cơ cấu tổ chức công ty gồm có:

       1.1 Chủ tịch Công ty.

       1.2 Giám Đốc Công ty.

       1.3 Các Phó giám đốc.

       1.4 Kế toán trưởng.

       1.5 Kiếm Soát viên.

       1.6 Các phòng ban chức năng:

          1.6.1  Phòng Kế hoạch Kinh doanh.

          1.6.2  Phòng Tổ chức Lao động.

          1.6.3  Phòng Chính trị.

          1.6.4  Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

          1.6.5  Phòng Cơ điện.

          1.6.6  Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

          1.6.7  Phòng Tài chính Kế toán.

          1.6.8  Phòng Hành chính Hậu cần.

          1.6.9  Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm

       1.7 Các đơn vị sản xuất kinh doanh:           

          1.7.1 Phân xưởng Cơ khí điện tử.

          1.7.2 Xí nghiệp Thiết bị điện tử

          1.7.3 Xí nghiệp Linh kiện điện tử.

          1.7.4 Xí nghiệp Trang thiết bị công trình.

          1.7.5 Xí nghiệp Quang điện tử.

          1.7.6 Chi nhánh phía Nam.

2. Năng lực nhân sự:

           2.1  Trên đại học: Tiến sỹ, Thạc sỹ  18 người

           2.2  Đại học – Cao đẳng: 136 người

           2.3  Trung cấp: 35 người

           2.4  Công nhân kỹ thuật các loại: 80 người

           2.5  Các thông tin khác về chất lượng lao động

                 2.5.1  Số người đã làm việc, được đào tạo ở nước ngoài: 28 người

                 2.5.2  Số người sử dụng ngoại ngữ thành thạo: 30 người

           2.6  Số người đảm nhận vị trí chủ nhiệm chương trình dự án: 03 người

           2.7  Thông tin về ban lãnh đạo doanh nghiệp

              2.7.1 Chủ tịch.

              - Họ và tên:  Phạm Văn Tuấn   Năm sinh: 1969

              2.7.2 Giám Đốc.

              - Họ và tên: Đỗ Cao Kiên        Năm sinh: 1974

              - Nghề nghiệp được đào tạo:

              + Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội (1991 - 1996)

              + Tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh tế quốc dân (2004)

              + Thạc Sỹ Quản lý khoa học và công nghệ (2011)

              + Cao cấp Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2013 - 2015)

              - Kinh nghiệm lãnh đạo: Các chức vụ đã đảm nhiệm gồm:

              + Trưởng phòng Tổng hợp Kế hoạch - Văn phòng TCCNQP (5/2016 - 3/2018)

             + Giám đốc Nhà máy Z181-Tổng cục CNQP từ 4/2018 đến nay

            2.7.3 Chính ủy kiêm Phó Giám đốc Hành chính - Hậu cần

            - Họ và tên: Phạm Văn Tuấn             Năm sinh: 1962

            - Nghề nghiệp được đào tạo: Cử nhân

            -  Kinh nghiệm lãnh đạo: Các chức vụ đã đảm nhiệm gồm:

            + Tổ chức điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

            + Tổ chức, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao.

            2.7.4 Phó Giám đốc Kỹ thuật       

             - Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải.        Năm sinh: 1968

             - Nghề nghiệp được đào tạo: Kỹ sư

             - Kinh nghiệm lãnh đạo: Các chức vụ đã đảm nhiệm

            + Trưởng ban kỹ thuật Xí nghiệp Linh kiện điện tử từ 12-2005 đến 7-2008.

            + Phó Giám đốc Xí nghiệp Linh kiện điện tử từ 8-2008 đến 12-2011

            + Giám đốc Xí nghiệp Linh kiện điện tử từ  01- 2012 đến 11-2016

            + Phó Giám đốc Kỹ thuật từ 11-2016.

           2.7.5 Phó Giám đốc Sản xuất     

              - Họ và tên: Cao Thị Tố Uyên       Năm sinh: 1967

              - Nghề nghiệp được đào tạo: Cử nhân.

              - Kinh nghiệm lãnh đạo: Các chức vụ đã đảm nhiệm

              + Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh từ 11- 2007 đến 9-2009.

              + Phó phòng Tài Chính - Kế toán từ 10-2009 đến 11-2010.

              + Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán từ 12-2010 đến 7-2015.

              + Phó Giám đốc Sản xuất từ 02-2016 đến nay.

            2.7.6 Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Trang thiết bị công trình.          

             - Họ và tên: Nguyễn Sỹ Long       Năm sinh: 1961.

             - Nghề nghiệp được đào tạo:

            + Trung học kỹ thuật - TCKT, ngành thiết bị điện - điện tử (78 - 81)

            + Đại học Bách khoa Hà Nội- Cao đẳng ngành điện, chuyên ngành  thiết bị điện - điện tử (Chính quy 94-96).

            + Đại học Bách khoa Hà Nội, đại học tại chức ngành điện, chuyên ngành thiết bị điện - điện tử (98-2001).

            + HV Kỹ thuật QS -Lớp Cao học quản lý khoa học công nghệ (05 - 08), Thạc sỹ Quản lý khoa học công nghệ.

            - Kinh nghiệm lãnh đạo: Các chức vụ đã đảm nhiệm.

            + Trưởng phòng KHKD-Nhà máyZ181-Tổng cục CNQP từ 2006-2007.

            + Giám đốc Xí nghiệp Trang thiết bị công trình - Nhà máy Z181-Tổng cục CNQP từ 11-2007 - nay

            + Phó Giám đốc Nhà máy Z181 -Tổng cục CNQP từ 12/2009 đến nay.