Biểu mẫu đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp Thành Phố

Căn cứ Quyết định phê duyệt chương trình KHCN trọng điểm thủ đô giai đoạn 2015-2020 của UBND thành phố Hà Nội, số 3096/QĐ-UBND, ký ngày 03/07/2015.