Đảng ủy Z181 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

        Chiều 25-12-2018, Đảng ủy Z181 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Đại tá Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Chính ủy Nhà máy chủ trì hội nghị.
        Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt một số nội dung: Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cũng được nghe thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.
Hội nghị học tập

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 

Đại tá Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Chính ủy Nhà máy chủ trì hội nghị

        Quán triệt tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn BTĐU Chính ủy Nhà máy nhấn mạnh:
        Các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng Nghị quyết; nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các Nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Đại tá Phạm Văn Tuấn quán triệt tại Hội nghị

        Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Nhà máy và cơ quan chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; tạo ra động lực mới, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Trường phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.