Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai (Nhà máy Z181) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/5, Đại hội Đảng bộ Z181 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra, với sự tham gia của 176 Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo Đại hội. 
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Nhà máy  nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Đảng ủy Tổng cục CNQP, bầu ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy Nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị; thể hiện quyết tâm xây dựng và phát triển Nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước.
Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó chính ủy tổng cục CNQP
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó chính ủy tổng cục CNQP, đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà máy Z181 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời, biểu dương những kết quả và thành tích của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Nhà máy cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu: xây dựng kế hoạch phát triển Công ty phù hợp với chiến lược của TCCNQP; giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức của người lao động về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và thị trường; tổ chức lại lực lượng và tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm nhân sự cán bộ phù hợp; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, an toàn tuyệt đối trên mọi lĩnh vực...
Theo thông tin tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, đội ngũ cán bộ chủ trì có sự thay đổi, song Đảng ủy Nhà máy luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ và hai khâu đột phá “Nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường” mà Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XIII đã đề ra. Đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, bảo đảm năng suất, tiến độ, chất lượng. Tích cực triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế từng bước tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt mức tăng trưởng khá; việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, CNV, người lao động được nâng lên. Việc xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tốt, đơn vị ổn định, an toàn. Các mặt công tác kỹ thuật, vật tư, tài chính, hậu cần, đời sống... được duy trì có nền nếp và có nhiều tiến bộ. Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai tích cực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy. Đảng bộ Nhà máy luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng doanh thu 5 năm đạt: 1.048.300 tỷ đồng (trong đó doanh thu sản xuất kinh tế chiếm 50% tổng doanh thu của nhiệm kỳ); lợi nhuận: 51,843 tỷ đồng; nộp ngân sách: 73,640 tỷ đồng; thu nhập bình quân: 9,960 triệu đồng/người/tháng. Đời sống cán bộ, công nhân viên ổn định, tình hình chính trị tư tưởng được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị luôn đảm bảo an toàn.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy nhà máy quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XIV, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Nhà máy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo thực hiện hai khâu đột phá “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm điện tử, quang điện tử gắn với chiến lược trang bị của Quân đội; tích cực phát triển sản xuất kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm”. Nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm quốc phòng và kinh tế; huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh tế. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo nghị quyết của Tổng cục. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý; nâng cao quản trị doanh nghiệp và chất lượng các mặt công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được một số nền tảng về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực để định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo đưa Nhà máy Z181 phát triển thành Nhà máy công nghệ cao trong lĩnh vực điện tử, quang điện tử phục vụ quốc phòng, kinh tế và hướng tới xuất khẩu. 
Đại hội Đảng bộ Nhà máy lấy ý kiến biểu quyết
Với mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ sản xuất quốc phòng từ các nguồn ngân sách, đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối. Tích cực khai thác thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm kinh tế trong lĩnh vực cơ khí, điện tử, dịch vụ kỹ thuật điện - điện tử, tạo bước đột phá trong sản xuất kinh tế. Lãnh đạo, điều hành quyết liệt để triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư. 
Phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng bình quân hàng năm: Doanh thu tăng bình quân 5-7%/năm; lợi nhuận và thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 6-8%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, doanh thu toàn Nhà máy đạt trên 332 tỷ; lợi nhuận đạt trên 9,6 tỷ; thu nhập bình quân 12,8 triệu đồng/người/tháng.
Phấn đấu 5 năm liền Đảng bộ, Đảng ủy Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ, chi ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20% chi bộ, chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 đảng viên trở lên. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát 100% các chi bộ trực thuộc; các chi bộ trực thuộc kiểm tra 100% đảng viên của chi bộ và giám sát đảng viên theo quy định.
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy Z181 nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Nhà máy lần thứ XIV đã bầu được 8 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 03 Đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.
  
Ban chấp hành Đảng bộ Z181 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.