Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ, làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Vì vậy, tận dụng tính tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nó và xác định rõ vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam là hết sức cần thiết.

Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu, học sinh giỏi năm 2019

Ngày 05/07/2019 Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu, học sinh giỏi năm 2019

Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Tổng cục CNQP, phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện Tử Sao Mai (2016-2021)

Ngày 01/07/2019 Nhà máy Z181 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Tổng cục CNQP, phụ nữ Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai (2016-2021).

“Sao Mai” ngày càng toả sáng

Tổng hợp những bài viết về Nhà máy Z181 trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Nhà máy z181 (15/9/1979-15/9/2019)

Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới, mới đây Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai đã tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại và tự lực, tự cường - định hướng quan trọng trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiên tiến, hiện đại và tự lực, tự cường là chủ trương có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được xác định trong Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và vừa qua lại tiếp tục được khẳng định tại Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Để tổ chức thực hiện thành công chủ trương đó của Đảng, rất cần thống nhất nhận thức chung cả trong lý luận và thực tiễn về hệ thống các giải pháp nhằm đạt được cả 2 tiêu chí: “tiên tiến, hiện đại” và “tự lực, tự cường” trong phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam thời gian tới.